• MKcinetvstudio

  Η αριστη κατασκευή του στούντιο

  Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Μιχάλη Κοντογιάννη. Η εμπειρία, η γνώση, η διορατικότητα, η μεθοδολογική οργάνωση του ιδρυτή της εταιρείας σε συνδυασμό με την καινοτόμο επενδυτική δραστηριότητα στον εξοπλισμό της νέας τεχνολογίας, την αριστεία της κατασκευής του στούντιο και των μονάδων (σουίτες), την επιμέλεια, τη συνεχή ενημέρωση οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, κάνουν διαφορά και υπερέχουν.

 • Η διαδικασία του mkstudio

  Κάθε σενάριο, δημιουργική ιδέα, έννοια, με ευελιξία.

  Έμπνευση

  Η έμπνευση μπορεί να προέλθει από την παρατήρηση του τι λείπει από την τρέχουσα συλλογή ενός πελάτη ή από ένα απλό πρόβλημα.

  Καινοτόμια

  Εταιρεία σε συνδυασμό με την καινοτόμο επενδυτική δραστηριότητα στον εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, την αριστεία της κατασκευής του στούντιο και των μονάδων.

  Πρωτότυπια

  Η εταιρεία καλύπτει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των παραγωγών που καθορίζουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια.

 • ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

  Το στουντιο και οι μονάδες

   

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός, τεχνικές προδιαγραφές)

  ΓΕΡΑΝΟΙ (αριθμός, τεχνικές προδιαγραφές)

   

    ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (είδη)

 • Κανοντας Δημιουργια

   


  Γραφείο

   

  Μέσα στο γραφείο

  Δημιουργία και Στουντιο

  Χωροι του στουντιο

  Μεσα στο γραφειο

 • Συζητησεις Του Στουντιο

  Συχνες ερωτησεις.

  Πώς θα περιγράφατε την αισθητική της εταιρειας ;

   

  Με πνεύμα εφευρετικότητας και απόχρωση δημιουργιας

  Πού είναι η επιχείρησή σας ;

   

   

  Όλα αυτά που είναι στο στούντιο μας Από την ιδέα σε εσάς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

  Πώς να συνεργαστείτε με τους πελάτες;

   

  Οι πελάτες μας επωφελούνται από τη αντίδραση να δουν πολλές εργασίες ή πρωτότυπο πλήρους εργου.

 • ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

  Εξοπλισμός & εργαλεία

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

   

  Σχεδιο και μεγεθος του στουντιο

  Πατηστε στη φωτογραφια για λεπτομερειες

 • Επικοινωνήστε μαζί μας
   

  Ελάτε να συναντήσετε τους συνεργάτες σας.

  ΦΕΙΔΙΟΥ 3
  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 10:00 - 23:00
  +306936771777
×
Terms & Conditions
Terms and conditions (also known as terms of use and terms of service) are a set of rules, requirements, and provisions which one must agree to abide by in order to use your website, mobile application or product. Terms and conditions can also be a disclaimer and are legally binding for both parties.
A cookie consent banner is a pop-up that appears on websites upon the user’s first visit to the site. Cookie consent banners first started to show up on virtually every website in the EU in response to the ePrivacy Directive of 2011, popularly called “The cookie law”. According to the Directive, all websites setting cookies had to inform their users about this. The purpose of cookie consent banners therefore was to get consent from the users of the website to the setting of cookies. However, the EU legislation regarding cookies and personal data is changing. The banners are still required, but the requirements have become a lot stricter.

Οι όροι και οι όροι (επίσης γνωστοί ως όροι χρήσης και όροι παροχής υπηρεσιών) είναι ένα σύνολο κανόνων, απαιτήσεων και διατάξεων που πρέπει να συμφωνήσετε να τηρήσετε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, την εφαρμογή για κινητά ή το προϊόν σας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί επίσης να αποτελούν αποκήρυξη και είναι νομικά δεσμευτικές και για τα δύο μέρη. Ένα banner συγκατάθεσης cookie είναι ένα αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται σε ιστότοπους κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Τα διαφημιστικά banners αρχικά άρχισαν να εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε δικτυακό τόπο της ΕΕ, ανταποκρινόμενοι στην Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα του ηλεκτρονικού χρήματος του 2011, που ονομάζεται γενικά "ο νόμος περί μπισκότων". Σύμφωνα με την οδηγία, όλοι οι ιστότοποι που ορίζουν cookies έπρεπε να ενημερώσουν τους χρήστες τους σχετικά με αυτό. Ο σκοπός των banners για τη συγκατάθεση των cookie επομένως ήταν να λάβουν τη συγκατάθεση των χρηστών του ιστότοπου για τη ρύθμιση των cookies. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά δεδομένα αλλάζει. Τα πανό εξακολουθούν να απαιτούνται, αλλά οι απαιτήσεις έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρές.
×
Privacy Policy
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council1, ie the new European Union (EU) Data Protection Regulation (GCCA), regulates the processing by individuals, companies or organizations of personal data relating to individuals in the EU. This does not include the processing of personal data of deceased persons or legal entities. The rules do not apply to data processed by a person for strictly personal reasons or for activities carried out at home, provided they are not related to any professional or commercial activity. When a person uses personal data outside of the private sphere, for example for socio-cultural or financial activities, the data protection law must be respected.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, δηλαδή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GCCA), ρυθμίζει την επεξεργασία από τα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις ή τις οργανώσεις προσωπικών δεδομένων που αφορούν πρόσωπα στην ΕΕ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποθανόντων ή νομικών προσώπων. Οι κανόνες δεν ισχύουν για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από πρόσωπο για αυστηρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που εκτελούνται στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σχετίζονται με καμία επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Όταν ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα εκτός της ιδιωτικής σφαίρας, για παράδειγμα για κοινωνικο-πολιτιστικές ή οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να τηρείται ο νόμος περί προστασίας δεδομένων.